Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Doel

Stichting BOOM Maassluis coördineert het project “SchuldHulpMaatje”. SchuldHulpMaatje heeft als doel om preventief en effectief mensen te ondersteunen bij het omgaan met problemen door (dreigende) geldzorgen. We bieden hulp door samen naar wegen te zoeken om die problemen te voorkomen of de schulden af te lossen. Centraal daarbij staat het bevorderen van de zelfredzaamheid door de inzet van getrainde/gecertificeerde vrijwilligers.

Stichting BOOM Maassluis is netwerkpartner van de vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, voert periodiek overleg met Humanitas Thuisadministratie en werkt aanvullend op hulp die geboden wordt vanuit beroepsmatige organisaties op terrein van schuldhulpverlening (Stroomopwaarts) en sociaal maatschappelijke dienstverlening. Ook is er een intensief contact met de voedselbank in Maassluis.

Missie

 • Voorkomen en samen oplossen van geldzorgen waaronder schuldenproblematiek.
 • Bijdragen aan financiële vrijheid van mensen en een rechtvaardiger samenleving.
 • Goed opgeleide vrijwilligers die de medemens helpen.
 • Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen.
 • Gedreven door naastenliefde en de bijbelse motivatie en opdracht om op te komen voor alle kwetsbaren.

 Bestuur

Het bestuur van Stichting BOOM Maassluis bestaat uit:

 • Voorzitter – a.i. Hans de Leeuw 
 • Secretaris – Dick Campo
 • Penningmeester – Hans de Leeuw (a.i.  Dick Campo)
 • Algemeen Bestuurslid – Miebeth de Horn
 • Algemeen Bestuurslid – Wim van der Schee

 Coördinator

info@stichtingboommaassluis.nl
Tel. 06-4060 8609
Spreekuur: Woensdagen om de twee weken: beginnend op 13 oktober 2021

Adres: Voedselbank, Troelstraweg 6, 3144 CX Maassluis. Tijdstip van 10.00 uur – 12.00 uur.

U kunt op deze spreekuren zo binnenlopen, afspraak maken kan natuurlijk ook.

Algemene gegevens

Rekeningnummer NL66 INGB 0006.5420.64
Kamer van Koophandel: 56695063

Per 1 januari 2014 hebben wij officieel de ANBI-status . Voor schenking is vermelding van de Stichting BOOM Maassluis voldoende. Indien u meer informatie wenst, ons RSIN / Fiscaal Nummer : 8522.67.885 .

Ons bezoldigingsbeleid is dat wij alleen van tevoren vastgestelde -en goedgekeurde- kosten vergoeden. Onze vrijwilligers ontvangen geen salaris.

Privacyverklaring

Stichting Boom Maassluis draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Medewerkers.

Stichting Boom Maassluis verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Stichting Boom Maassluis publiceert een deel van deze persoonsgegevens via het afgeschermde gedeelte op deze website, met als doel de medewerkers onderling van deze informatie te voorzien.

De persoonsgegevens, die wij verwerken zijn:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Website bezoekers.

De website van Stichting Boom Maassluis is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Bewaartermijn en laten verwijderen van gegevens.

Persoonsgegevens van de medewerkers worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen kunt u hiervoor een verzoek indienen via info@stichtingboommaassluis.nl.
Gegevens die voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering niet noodzakelijk zijn worden dan uit ons systeem verwijderd. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Delen met anderen.

Stichting Boom Maassluis verstrekt uitsluitend de gegevens van de medewerkers aan derden als dit nodig is  om onze werkzaamheden uit te voeren.

Beveiliging.

Stichting Boom Maassluis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Stichting Boom Maassluis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020